Mercury Marine

مرکوری مارین یک بخش موتور دریایی از شرکت برانزویک است. محصول اصلی آن در یک کارخانه تولیدی واقع در Fond du Lac Wisconsin ساخته شده است، که همچنین دفتر مرکزی شرکت های جهانی است. آنها عمدتاً موتورهای ویژه دریایی را طراحی و تولید می کنند که بزرگترین بخش موتورهای بیرونی است. همچنین خط استرندریوها و موتورهای داخلی MerCruiser را تولید می کند.

انواع انجین های داخلی ساخت مرکوری